Preskoči na vsebino
08 205 12 10

SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI ZA SODELUJOČE V RAZISKAVI NAKUPNI PROCES VHODNIH VRAT

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni igri za vse, ki bodo sodelovali v raziskavi Nakupni proces vhodnih vrat, ki jo organizira PIRNAR d.o.o., Bravničarjeva ulica 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

2. člen

Nagradna igra poteka po vsej Sloveniji, od vključno 1. 5. 2020 od 00:00 do vključno 17. 5. 2020 do 23.59.

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, so polnoletne in niso zaposlene v Pirnar d.o.o. oz. njihovi ožji družinski član (v nadaljevanju udeleženec).

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja.

NAČIN SODELOVANJA

4. člen

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da v času izvajanja raziskave uspešno izpolnijo vprašalnik in posredujejo svoje kontaktne podatke, in sicer e-naslov, ter, če so izžrebane, še podatke iz 6. člena teh pravil.

Vsak posameznik lahko v raziskavi in v nagradni igri sodeluje le enkrat ter je lahko izžreban samo enkrat.

Pravila so obvezujoča za Pirnar in za vse udeležence, ki z izpolnitvijo vprašalnika in s posredovanjem kontaktnih podatkov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Nakup izdelkov Pirnar ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. člen

Žrebanje bo potekalo zapisniško dne 18. 5. 2020 v prostorih Pirnar d.o.o., Bravničarjeva ulica 20, 1000 Ljubljana. Pirnar bo vse izžrebance, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 3. člena teh pravil, izžrebal s pomočjo računalniško podprtega naključnega sistema, ki vsem udeležencem daje enako možnost, da so izžrebani. Žrebanje bo opravila in nadzorovala tričlanska (3) komisija, ki bo sestavila zapisnik o izidu žrebanja. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne.

6. člen

Nagrajenci, ki bodo izžrebani, bodo o tem obveščeni po elektronski pošti, ki so ju posredovali za namene nagradne igre. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku petih dni od dneva prejema obvestila, da so bili izžrebani, posredovati zahtevane podatke za izročitev nagrade, in sicer: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, poštno številko in naziv pošte in davčno številko. V kolikor elektronske pošte na navedeni naslov ne bo mogoče dostaviti, če nagrajenci do izteka roka iz tega odstavka ne bodo posredovali vseh zahtevanih podatkov, ali če bodo nagrado zavrnili, do nagrade ne bodo upravičeni. Te nagrade ne bodo podeljene. V kolikor sodelujoči ne upošteva Splošnih pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri za sodelujoče v raziskavi Nakupni proces vhodnih vrat, do nagrade ni upravičen.

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po posredovanju zahtevanih podatkov, vendar najkasneje v roku 21 dni od dneva obvestila o tem, da so bili izžrebani.

NAGRADE

7. člen

V nagradni igri bodo podeljene nagrade:

Število nagrad Nagrada
10 USB ključek
10 copati

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

8. člen

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 evrov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

9. člen

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in obdeluje za naslednje namene:

  • obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre in
  • davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

Podatke za namene dodatnih raziskav bomo hranili do preklica, ki ga lahko pošljete na elektronski naslov marketing@pirnar.si

10. člen

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na elektronski naslov marketing@pirnar.si

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

11. člen

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen podjetjem, ki sodelujejo pri izvedbi raziskave in nagradne igre:

  • Družba Arhea Solutio d.o.o. ima vpogled v pridobljene podatke za potrebe statistične obdelave podatkov,
  • Aplikacija 1ka, ki omogoča storitev spletnega anketiranja, podatki pa se v času trajanja raziskave hranijo na strežnikih Centra za družboslovno informatiko (CDI), Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani in bodo po zaključku raziskave iz njega izbrisani.

ODGOVORNOST

12. člen

Organizator ne odgovarja za:

  • (ne)delovanje spletne strani organizatorja,
  • (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,
  • (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

KONČNE DOLOČBE

13. člen

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji spletni strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

14. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

15. člen

Pravila začnejo veljati 1. 5. 2020.

V Ljubljani, dne 1. 5. 2020.

Pirnar d.o.o.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...