Preskoči na vsebino
Konfigurator 08 205 12 10

Opći uslovi nabavke firme Pirnar d.o.o.

Slovenščina  |  English  |  Bosanski

1. Definicije

 1. "Ugovor o nabavci" označava bilo koji ugovor o nabavci, narudžbenicu, plan nabavke ili opoziv, uputstvo za isporuku ili sličan dokument koji je u pisanom obliku izdala služba nabavke firme Pirnar ili služba nabavke njenih povezanih društava. Ovi opći uslovi nabavke i svi ostali dokumenti koje su firme Pirnar uvrstile u ugovor o nabavci također su sastavni dio ugovora o nabavci.
 2. "Roba" označava sve materijale, komponente, alate, opremu, proizvode, usluge koje se koriste u poslovanju firme, ali nisu direktno povezane sa proizvodnjom.
 3. "Sirovine" označavaju materijale, komponente i usluge koje se koriste u poslovanju firme i ulaze u proizvodni proces za proizvodnju gotovih proizvoda, odnosno proizvoda koji se prodaju u nepromijenjenom stanju krajnjem kupcu.
 4. "Pirnar" osim društva Pirnar označava i bilo koje povezano društvo ili podružnicu firme Pirnar, unutargrupe (u daljem tekstu: Kupac),
 5. "Dobavljač" označava bilo koju firmu - trgovačko društvo, poduzetnika ili drugo pravno ili fizičko lice koje isporučuje, odnosno proizvodi i isporučuje Robu i Sirovine koje su predmet Ugovora o nabavci
 6. "Opći uslovi nabavke (OUN)" su predmetni opći uslovi nabavke firme Pirnar,
 7. "Predviđanje, narudžba, plan nabavke"
  • Najava je količinski i vremenski plan naručene/kupljene količine Kupca kojim Kupac obavještava Dobavljača o Robi/Sirovinama i količinama istih, za koje očekuje da će ih naručiti u najavljenom periodu. Najava ne obavezuje Kupca ni na kupovinu najavljene Robe/Sirovina ni na kupovinu najavljenih količina Robe/Sirovina i samo je indikativne prirode.
  • Narudžba je pisani dokument Kupca kojim su definisani uslovi isporuke proizvoda kupovine (kod-šifra artikla, količina, datum isporuke, cijena, lokacija).
  • Plan nabavke objedinjuje najave i narudžbe Kupca koje se periodično obnavljaju u skladu sa odredbama ugovora o nabavci i naručenom/kupljenom količinom krajnjih Kupaca.

2. Opće

 1. OUN se odnose na sve narudžbe koje izdaje firma Pirnar - kupac za naručenu Robu i Sirovine. OUN se primjenjuju mutatis mutandis i na narudžbe Robe i Sirovina, pri čemu su primatelji svih vrsta narudžbi Dobavljači.
 2. OUN su sastavni dio svih poslova između ugovornih strana, osim ako se ugovorne strane nisu drugačije dogovorile u pisanoj formi i unaprijed. Za svako odstupanje od uslova potrebna je pisana saglasnost Kupca. Ukoliko Kupac ima zaključen ugovor ili aneks sa Dobavljačem sa drugačijim odredbama za pojedinačnu kupovinu, uslovi se primjenjuju u svemu što ugovorom ili aneksom za pojedinačnu kupovinu nije regulisano.
 3. OUN su sastavni dio svakog Ugovora o nabavci i narudžbe i objavljuju se na web stranici kupca: https://www.pirnar.si/splosni-nabavni-pogoji/. Dobavljač je dužan pratiti, odnosno provjeravati izmjene na https://www.pirnar.si/splosni-nabavni-pogoji/.
 4. Radi izbjegavanja bilo kakve sumnje, smatra se da je Dobavljač podnošenjem ponude zaključio ugovor o nabavci u pisanoj formi ili potvrdio narudžbu, ili poduzimanjem radnji potrebnih za ispunjenje narudžbe Kupca, prihvatio OUN. Ukoliko Dobavljač bilo gdje navede uslove koji se razlikuju od OUN, isti ni na koji način ne obavezuju Kupca bez njegove izričite pisane potvrde. Zaključenjem Ugovora o nabavci isključeni su svi opći i/ili posebni uslovi Dobavljača. Opći uslovi prodaje koje je Dobavljač naveo u potvrdi ugovora o nabavci, ili bilo gdje drugdje, nisu prihvaćeni čak i ako se firma Pirnar tome ne protivi.
 5. Dobavljač koji isporučuje proizvode firmi Pirnar mora u potpunosti ispuniti logističke zahtjeve i zahtjeve kvalitete firme Pirnar.
 6. Prihvatanje Robe/Sirovina i njihovo plaćanje ne podrazumijeva prihvatanje drugih uslova osim onih navedenih u Ugovoru o nabavci i Općim uslovima nabavke.

3. Naručivanje i upravljanje izmjenama

 1. Narudžbe i izmjene izdaje Kupac u pisanoj formi. Važe samo pisane narudžbe na propisanom obrascu iz Pirnara, ERP sistema ili obostrano potpisani ugovor o nabavci koje su poslane Dobavljaču poštom, faksom ili e-mailom.
 2. Mjesto isporuke je definisano u narudžbi ili planu nabavke Kupca. Ako mjesto isporuke nije navedeno, smatra se da je mjesto isporuke skladište u sjedištu Kupca prema paritetu DDP Incoterms 2020. U iznimnim slučajevima, roba se može preuzeti na drugoj lokaciji, o čemu će Kupac unaprijed pismeno obavijestiti Dobavljača.
 3. Dobavljač je dužan pregledati narudžbu i poslati potvrdu narudžbe Kupcu u pisanoj formi u roku od dva (2) radna dana od primitka pisane narudžbe. Svaka izmjena na potvrdi znači da izdana narudžba više ne važi i smatra se novom ponudom Dobavljača koja važi samo ako je potvrđena u pisanoj formi od strane Kupca. Ako Dobavljač ne potvrdi narudžbu u navedenom roku, Kupac može otkazati narudžbu u narednih pet (5) radnih dana, u suprotnom se smatra da je narudžba prihvaćena, iako Dobavljač nije potvrdio narudžbu. Ovo se odnosi i na djelimične narudžbe (opozive) koje je Kupac naveo u okviru opće narudžbe koja je unaprijed postavljena na duži period. To su slučajevi kada se opća narudžba sastoji od nekoliko djelimičnih narudžbi, koje Kupac navodi sukcesivno, nakon potvrđene opće narudžbe
 4. U slučaju serijskih i kan-ban isporuka, način potvrde narudžbe je definisan ugovorom o nabavci.
 5. Svako odbijanje narudžbe Dobavljač mora Kupcu pismeno objasniti.
 6. Dobavljač se obavezuje da odmah pisanim putem obavijesti Kupca o svakom odstupanju koje bi moglo utjecati na vrijeme isporuke, količine i kvalitetu isporuka. U tom slučaju Dobavljač mora dobiti pisana uputstva od Kupca o daljem postupanju.
 7. Otkazivanje narudžbe od strane Kupca smatrat će se pravovremenim ako je poslano Dobavljaču prije nego što Kupac dobije potvrdu narudžbe od strane Dobavljača ili ako je poslana Dobavljaču u roku od dva (2) radna dana nakon izdavanja pisane narudžbe. Ako su rokovi isporuke duži od četiri (4) sedmice, Kupac ima pravo otkazati narudžbu u cijelosti ili djelimično četiri (4) sedmice ili više prije dogovorenih datuma isporuke uz pismeno obavještenje Dobavljaču, a Dobavljač neće imati nikakva potraživanja za naknadu koja proizlaze iz takvog otkazivanja.
 8. Kupac ima pravo da u svakom trenutku kontroliše izvršenje narudžbi, a Dobavljač mu to mora omogućiti.
 9. Pravo vlasništva na proizvode kupovine prelazi na Kupca na dan isporuke na mjesto isporuke. Pravo zadržavanja Dobavljača isključeno je najkasnije prilikom ugradnje proizvoda kupovine u konačni proizvod.

4. Obavezujući ugovor o nabavci

 1. Ugovor o nabavci je obavezujući samo ako je izdan i potvrđen u pisanoj formi od strane službe za nabavku firme Pirnar.
 2. Roba/Sirovine naručene bez pisanog Ugovora o nabavci od strane službe za nabavku firme Pirnar neće biti preuzete od strane Pirnara, odnosno biće odbijene i Pirnar ne preuzima nikakve obaveze, a plaćanje za takve isporuke neće biti izvršeno, čak i ako je Roba/Sirovina isporučena na zahtjev zaposlenika firme Pirnar.

5. Izmjene

 1. Firma Pirnar zadržava pravo da otkaže Ugovor o nabavci za bilo koji neisporučeni dio naručene Robe/Sirovina, odnosno zahtijeva izmjenu Robe/Sirovina ili isporuke, uključujući izmjenu specifikacije (crteži, strukturne izmjene, tehničke karakteristike...), datum, mjesto isporuke, način transporta, količinu kupljene robe/Sirovina, ambalažu, potrebna ispitivanja i certifikate, vrijeme isporuke ili vrijeme i mjesto isporuke, bez ikakve naknade ili druge odgovornosti prema dobavljaču.
 2. Dobavljač mora pismeno obavijestiti firmu Pirnar u roku od dva (2) radna dana od prihvatanja zahtjeva za izmjenu ako zatražene izmjene utječu na troškove ili vrijeme isporuke. Kada Pirnar zatraži izmjene, Služba za nabavku firme Pirnar i Dobavljač će na zahtjev Dobavljača dogovoriti novu cijenu, izmjenu uslova isporuke i sve druge potrebne izmjene i dopune.
 3. Osim u slučaju pisane potvrde od strane službe za nabavku firme Pirnar, Dobavljač ne smije jednostrano mijenjati dogovorene uslove nabavke za Robu/Sirovine. Dogovorene izmjene stupaju na snagu nakon 90 dana od pisanog sporazuma.

6. Prenos obaveza i zaključivanje ugovora s podizvođačima

 1. Ugovor o nabavci se zaključuje sa Dobavljačem i zasniva se na odgovornosti Dobavljača da ispuni zadatke i obaveze koje iz njega proizlaze. Ovo obavezuje Dobavljača da ne ustupa, prenosi ili naručuje sve ili dio obaveza iz Ugovora o nabavci svom podizvođaču bez prethodne pismene saglasnosti firme Pirnar, ovo se posebno, ali ne isključivo, odnosi na Sirovine.
 2. U vezi Sirovina, Dobavljač je dužan obavijestiti firmu Pirnar ko je proizvođač Sirovine prije prvog ispitivanja Sirovine i ne smije ga zamijeniti bez pismenog odobrenja na osnovu prethodnog ispitivanja i završenog procesa odobrenja novog Proizvođača od strane firme Pirnar i/ili njenog krajnjeg kupca/korisnika.

7. Isporuke i ambalaža

 1. Dobavljač je odgovoran za isporuku robe i usluga u dogovorenoj kvaliteti i u skladu sa dokumentacijom ili uzorkom odobrenim od strane Kupca. Dobavljač osigurava da isporučena roba ne zahtijeva nikakav pregled ili provjeru od strane Kupca. Dobavljač se obavezuje da će redovno obezbjeđivati svu potrebnu dogovorenu dokumentaciju za dokazivanje implementacije dogovorenih procesa, procedura kontrole kvalitete i rada prema dogovorenim specifikacijama.
  Dobavljač je dužan da prije početka isporuke dostavi Kupcu, besplatno, jedan ili više uzoraka proizvoda, čiju usaglašenost sa zahtjevima kvalitete Kupac mora pismeno potvrditi Dobavljaču. Svaka izmjena robe, usluga, alata (sastav, izvor, izvođenje, konstrukcija, mjesto proizvodnje) dozvoljena je samo uz prethodno pismeno odobrenje Kupca. Prije početka proizvodnje i isporuke u skladu sa izmjenama, postupa se na isti način kao da se radi o potpuno novoj robi ili usluzi.
 2. Dogovoreno vrijeme isporuke je obavezujuće i nepromjenjivo. Za svako odstupanje od ugovornog roka Dobavljač mora dobiti pismeno odobrenje od Kupca. Dobavljač garantuje 100% tačnost isporuka (količina, datum isporuke, lokacija, kvaliteta) u skladu sa narudžbom, odnosno odredbama Ugovora o nabavci,osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanoj formi.
 3. Kupac može odbiti isporuku robe koja nije isporučena u skladu sa narudžbom, odnosno odredbama Ugovora o nabavci o trošku Dobavljača. Prijevremene isporuke nisu dozvoljene, osim ako Kupac pismeno ne potvrdi prijevremenu isporuku. U slučaju nepotvrđene prijevremene isporuke, Kupac može odbiti pošiljku o trošku Dobavljača.
 4. Kupac zadržava pravo da rok isporuke odloži za najviše tri (3) mjeseca ako je o tome pisanim putem obavijestio Dobavljača četrnaest (14) ili više dana prije prvobitno određenog roka isporuke.
 5. U slučaju prekoračenja ugovorenog roka isporuke, Kupac može odustati od ugovora u cijelosti ili djelimično i/ili zahtijevati plaćanje ugovorne kazne i naknade stvarno i indirektno nastale štete ako je ta šteta veća od ugovorne kazne.
 6. Smatra se da cijela narudžba kasni sve dok svi proizvodi ne budu isporučeni Kupcu. Ako u narudžbi postoji nekoliko rokova, primjenjuju se razumne veze između njih i pozicija.
 7. Osim ako nije drugačije dogovoreno Ugovorom o nabavci, sve isporuke Robe/Sirovina podliježu paritetu DDP-a (Incoterms 2020) sjedište naručitelja društva Pirnar i uključuje, između ostalog, ali ne isključivo, sve troškove pakovanja, troškove povrata ambalaže u slučaju povratne ambalaže i transporta.
 8. Dobavljač mora pravilno osigurati isporučenu Robu/Sirovine ambalažom kako bi se spriječilo oštećenje Robe/Sirovina tokom skladištenja, rukovanja, transporta.
 9. Dobavljač mora označiti isporučenu Robu/Sirovine naljepnicom na kojoj se vidi naziv Dobavljača, br. artikla i br. Narudžbe firme Pirnar, opis Robe/Sirovine, broj serije Dobavljača, datum proizvodnje, odnosno datum isteka i količina jedinice pakovanja i sve druge oznake koje zahtijeva firma Pirnar. Ako to tehnička specifikacija ili Ugovor o nabavci zahtijevaju, naljepnica mora biti prethodno potvrđena od strane firme Pirnar.
 10. Označavanje opasne Robe/Sirovine mora se izvršiti u skladu sa važećim zakonodavstvom u zemlji primatelja robe i Uredbom REACH.
 11. Dobavljač je dužan dostaviti svu ambalažnu dokumentaciju koja proizlazi iz zahtjeva važećeg zakonodavstva i propisa za zbrinjavanje ambalažnog otpada.
 12. Isporuka robe je moguća od ponedjeljka do petka između 7:00 i 14:00 sati.
 13. Dokumenti o isporuci moraju sadržavati: potvrdu o isporuci s detaljnim opisom pošiljke, specifikaciju isporuke po serijama dobavljača, datum proizvodnje i neto težinu (ili br. isporučenih artikala) za svaku isporučenu paletu, certifikat o analizi ili izjavu o prikladnosti za sve isporučene Sirovine, transportni dokument (CMR, B/L, AWB …), EUR1, EUR2, EUR-MED, obrazac A ili izjavu o preferencijalnom porijeklu prema najnovijem važećem zakonodavstvu EU-a za robu isporučenu iz zemalja koje nisu članice EU-a, CE certifikat za opremu i dokumentaciju koja je dodatno navedena u Ugovoru o nabavci.
 14. Dobavljač je dužan da u pisanoj formi dostavi sve informacije vezane za propise o kontroli uvoza, carine ili unutrašnje trgovine.
 15. Pirnar može u potpunosti odbaciti isporučenu Robu/Sirovinu koja nije propisno označena i koja nije popraćena potrebnim dokumentima, o trošku Dobavljača.

8. Ugovorna kazna za kašnjenje ili neizvršenje

 1. U slučaju kašnjenja u isporuci Dobavljača, Kupac ima pravo naplatiti ugovornu kaznu u iznosu od 1% od ukupne vrijednosti narudžbe za svaki započeti kalendarski dan kašnjenja, ali ne više od 15% od ukupne vrijednosti narudžbe.
 2. Kupac zadržava pravo na naknadu štete koja prelazi vrijednost ugovorne kazne iz alineje 8.a.
 3. Ako Dobavljač ne ispuni uredno obavezu isporuke, Kupac ima pravo odustati od ugovora i naplatiti ugovornu kaznu u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti narudžbe i potraživati naknadu za stvarnu i indirektnu štetu ako je ona veća od ugovorne kazne.

9. Odgovornost za štetu, pogoršanje kvalitete i uništavanje

 1. Dobavljač je odgovoran za štetu i/ili rizik od pogoršanja kvalitete i uništavanje proizvoda kupovine dok ih Kupac ne preuzme. Ako je uzrok oštećenja, rizik od pogoršanja kvalitete ili uništavanja postojao prije primitka proizvoda kupovine od strane Kupca, Dobavljač je odgovaran i nakon primitka proizvoda kupovine od strane Kupca.

10. Kvaliteta, specifikacije i druga tehnička dokumentacija

 1. Dobavljač je dužan isporučiti naručenu robu u skladu sa narudžbom i svom pratećom dokumentacijom i u skladu sa međunarodnim, nacionalnim i internim tehničkim standardima. Roba mora imati uobičajene karakteristike i svojstva koja su ugovorne strane posebno dogovorile. Ako Dobavljač zna u koju svrhu će Kupac ili Kupac naručitelja koristiti robu, roba također mora imati svojstva za poznatu upotrebu. Dobavljač je dužan da uspostavi i održava nivo kvalitete naručene robe u svom poslovnom sistemu u skladu sa zahtjevima kvalitete Kupca, što će se postići efikasnim sistemom upravljanja kvalitetom. Dobavljač se obavezuje da Kupcu, na njegov zahtjev, omogući provjeru rada sistema upravljanja kvalitetom. Na zahtjev Kupca, Dobavljač je dužan omogućiti Kupcu ili njegovom predstavniku da izvrši revizije sistema upravljanja kvalitettom, revizije proizvodnog procesa i finansijske situacije. Dobavljač mora osigurati punu saradnju i pomoć svog stručnog osoblja.
 2. Dobavljač je dužan dostaviti svu dokumentaciju o kontroli kvalitete na zahtjev Kupca. Dobavljač se obavezuje da će čuvati dokumentaciju o kontroli kvalitete u skladu sa zakonskom regulativom, odredbama Ugovora o nabavci, odnosno minimalno pet (5) godina od pojedinačne, odnosno posljednje isporuke robe.
 3. Dobavljač je dužan da Kupcu, na njegov zahtjev, omogući pristup svim evidencijama vezanim za ispitivanje i kontrolu kvalitete i da pruži stručnu podršku u slučaju isporuka proizvoda kupovine za koje su potrebne dodatne sigurnosne provjere od strane nezavisnih ovlaštenih institucija.
 4. Dobavljač garantuje da su svi njegovi poddobavljači dužni poštovati odredbe ovog poglavlja (poglavlje 10).
 5. U slučaju nedostataka, Kupac ima pravo pismeno obavijestiti Dobavljača o neusklađenosti (reklamaciji) u bilo kojem trenutku tokom garantnog roka.
 6. Dobavljač je dužan otkloniti utvrđena odstupanja odmah nakon obavještenja o nedostatku. Ukoliko Dobavljač odmah ne otkloni odstupanja, Kupac ima pravo da otkloni odstupanje sam ili uz pomoć trećeg lica. Sve nastale troškove snosi Dobavljač. Cjenovnik usluga firme Pirnar utvrđen je u članu 12.e u Tabeli 1. Troškovi usluga trećih lica dokazuju se fakturama. Dobavljač je također dužan nadoknaditi Kupcu svu nastalu štetu.
 7. Dobavljač je dužan da na reklamaciju odgovori izvještajem kako to nalaže zapisnik o reklamaciji.
 8. Popunjeni izvještaj i potvrda od strane Kupca, kao i nadoknada svih troškova navedenih u zapisniku o reklamaciji, uslov je za zaključivanje reklamacije. Troškovi reklamacije će biti naplaćeni.
 9. Sva Roba/Sirovine moraju ispunjavati specifikacije firme Pirnar, Tehničke zahtjeve, crteže, kao i važeće zakonodavstvo, propise, norme i druge zahtjeve navedene u Ugovoru o nabavci, osim u slučaju kada se Ugovor o nabavci odnosi na specifikaciju ili ponudu Dobavljača, proizvođača, ali samo u mjeri u kojoj ovi uslovi nisu u sukobu ili u suprotnosti sa uslovima Ugovora o nabavci.Specifikacije, tehnički zahtjevi, crteži i ponude smatraju se sastavnim dijelom Ugovora o nabavci.
 10. Dobavljač mora osigurati da isporučena Roba/Sirovina budu u skladu sa REACH, RoHS Uredbom, da ne koristi konfliktne minerale u opskrbnom lancu i da bude u skladu sa svim drugim zakonima i propisima koji su na snazi u zemlji primatelja Robe/Sirovine u EU i u zemljama u kojima su povezane firme Pirnar.
 11. Za isporuku sirovina Dobavljač je dužan obavijestiti firmu Pirnar o svakoj izmjeni specifikacije ili sigurnosno-tehničkog lista i dostaviti ga u skladu sa REACH, RoHS i drugim važećim zakonima i propisima. Dobavljač je dužan obavijestiti firmu Pirnar čim je supstanca koja se koristi za proizvodnju pojedinačne Sirovine/Robe uključena u listu Supstanci koje izazivaju veliki stepen zabrinutosti (u daljem tekstu:SVHC) ili je već uključena u nju. Dobavljač mora obavijestiti firmu Pirnar ako Roba/Sirovina nije registrovana u skladu sa Uredbom REACH.
 12. Za sve Sirovine i Robu, gdje to zahtijeva zakon ili Ugovor o nabavci, Dobavljač će firmi Pirnar dostaviti podatke o sadržaju i vrsti svih supstanci koje se koriste u proizvodnji svake Robe/Sirovine, što će biti navedeno na Sigurnosno-tehničkom listu.
 13. Izjava o usaglašenosti, certifikat o analizi, potvrda o podobnosti, izjava o životnom ciklusu i, ako to zahtijeva specifikacija firme Pirnar, i uzorci za potrebe ispitivanja, sastavni su dio dokumentacije koju Dobavljač treba dostaviti prilikom svake isporuke Sirovine.

11. Garancija

 1. Pored svih izričitih i impliciranih garancija predviđenih zakonom ili na drugi način, Dobavljač garantuje firmi Pirnar da je Roba/Sirovina nova, bez ikakvih založnih prava i tereta, u skladu sa svim specifikacijama, crtežima, validiranim uzorcima idrugim opisima koje je dala firma Pirnar ili koje je ponudio Dobavljač (i međusobno su se dogovorili), bez svih nedostataka u dizajnu (u mjeri u kojoj je to dizajnirao dobavljač/proizvođač), bez nedostataka u izradi i korištenim materijalima, mora imati komercijalnu kvalitetu i biti prikladna i odgovarajuća za potrebe korištenja firme Pirnar, u skladu sa svim važećim zakonima u zemlji proizvodnje, ne krše patente ili drugaprava intelektualne svojine trećih strana.
 2. Garantni rok je od datuma kada firma Pirnar primi Robu/Sirovinu do isteka garantnog roka dužeg od dvije (2) godine, odnosno dužeg ili istog kako je utvrđeno zakonom, osim ako ugovorom nije drugačije dogovoreno.
 3. Garantni rok počinje prenosom rizika na Kupca, odnosno potpisivanjem Zapisnika o konačnom primitku opreme i usluga, osim ako je proizvod kupovine ugrađen u konačni proizvod. U tom slučaju počinje teći od dana isporuke gotovog proizvoda krajnjem Kupcu. U slučaju otklanjanja nedostataka koji proizlaze iz reklamacija, garantni rok počinje ponovo teći nakon što Dobavljač otkloni nedostatke.
 4. Dobavljač je odgovoran za svu direktnu i indirektnu štetu koja proizlazi iz isporuke neodgovarajuće Robe/Sirovine ili koja nije u skladu sa važećim zakonodavstvom u zemlji Proizvođača/Dobavljača i/ili Kupca.

12. Reklamacije

 1. Firma Pirnar zadržava pravo da povremeno provjerava, testira, odnosno pregleda kvalitetu isporučene Robe/Sirovine. Da bi se izbjegla sumnja, firma Pirnar nije dužna izvršiti ulaznu kontrolu isporučene Robe/Sirovine, jer je Dobavljač u potpunosti odgovoran za kvalitetu isporučene Robe/Sirovine, što se dokazuje odgovarajućim Certifikatom, odnosno Izjavom o usaglašenosti. Dobavljač se odriče prava da od firme Pirnar zatraži ulaznu kontrolu isporučene Robe/Sirovine.
 2. Neusaglašenu Robu/Sirovine firma Pirnar može vratiti Dobavljaču ili zadržati, popraviti i/ili zamijeniti Robu/Sirovine koje nisu u skladu sa Ugovorom o nabavci, pod uslovom da će Dobavljač nadoknaditi firmi Pirnar sve razumne troškove zbog odbijanja, popravke, odnosno zamjene Robe/Sirovine.
 3. U slučaju reklamacije, firma Pirnar će proslijediti poruku Dobavljaču koristeći standardni obrazac "Zapisnik o reklamaciji", najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana primitka pošiljke ili, u slučaju skrivenog nedostatka, najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana kada je otkrila nedostatak.
 4. Dobavljač mora odgovoriti na reklamaciju u roku od dvadeset četiri (24) sata i riješiti reklamaciju koja ugrožava proizvodni proces firme Pirnar ili njenog krajnjeg kupca odmah zamjenom ili otklanjanjem nedostataka isporučene Robe/Sirovine, ostalo u najkraćem mogućem roku, bez ugrožavanja proizvodnog procesa firme Pirnar i njenih krajnjih kupaca. Dobavljač je dužan poslati firmi Pirnar popunjen 8D obrazac, ukoliko to nalaže Zapisnik o reklamaciji, u suprotnom samo izvještaj o korektivnim i preventivnim mjerama kako bi se izbjeglo ponavljanje takvih ili sličnih grešaka u budućim isporukama Robe/Sirovina i nadoknaditi firmi Pirnar sve troškove koje nalaže Zapisnik o reklamaciji.
 5. Ako je proizvodni proces ugrožen zbog isporuke neusaglašene Robe/Sirovine i nema vremena za zamjensku isporuku ili otklanjanje nedostataka od strane Dobavljača, Kupac ima pravo da započne sortiranje i popravku Proizvoda o trošku Dobavljača ili da zatraži smanjenje kupoprodajne cijene ili da odustane od ugovora. Troškovi sortiranja i popravke neusaglašenih proizvoda utvrđeni su cjenovnikom u Tabeli 1.
  Tabela 1: Troškovi sortiranja i popravke neusaglašenih proizvoda od strane firme Pirnar
    Jedinica Cijena po jedinici EUR
  Ručni rad u proizvodnji (prerada, pregled pošiljke u slučaju neusklađenosti) SAT 20
  Rad u administraciji SAT 65
  Posao menadžmenta SAT 100
  Troškovi zastoja u proizvodnji SAT 1250
  Troškovi vraćanja pošiljka min 200
  Trošak kašnjenja kod kupca zbog lošeg kvaliteta materijala ili kašnjenja u isporuci dani X br. vrata 10
 6. Firma Pirnar ima pravo naplatiti Dobavljaču troškove rješavanja reklamacije u iznosu od 250 € za svaku reklamaciju.

13. Odgovornost i osiguranje

 1. Dobavljač će osigurati i zaštititi Kupca od bilo kakve odgovornosti u vezi sa intelektualnim vlasništvom ili pravima trećih lica koja proizlaze iz isporuke proizvoda kupovine. Dobavljač garantuje Kupcu neprekidnu upotrebu i raspolaganje proizvodom kupovine, kao i Kupcima kupčevog proizvoda u koji je ugrađen proizvod kupovine i svim korisnicima ovih proizvoda. Dobavljač se obavezuje da Kupcu nadoknadi svu štetu koja bi Kupcu nastala ukoliko treće lice potražuje od Kupca industrijsko vlasništvo i/ili autorsko pravo zbog proizvoda kupovine.
 2. Roba/Sirovina koju Dobavljač isporučuje Kupcu mora biti u skladu sa svim važećim zakonskim zahtjevima i propisima koji regulišu kvalitetu i sigurnost robe, odnosno usluga i sigurnosnim propisima u EU, za koje Dobavljač garantuje i snosi svu odgovornost.
 3. Dobavljač je dužan obavijestiti Kupca o:
  • Planiranoj izmjeni Robe/Sirovine i/ili procesa i obezbijediti Kupcu svu dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usklađenosti Robe/Sirovine sa relevantnom tehničkom dokumentacijom ili sa relevantnim važećim propisima i pribaviti pisanu saglasnost firme Pirnar prije uvođenja izmjene.
  • Sadržaju opasnih materija ili mogućnost nastanka opasnog otpada tokom ili nakon upotrebe proizvoda kupovine, ukazujući na način sigurnog odlaganja (REACH, RoHS).
 4. Dobavljač je dužan nadoknaditi Kupcu svu štetu i sve troškove nastale Kupcu i/ili trećim licima zbog neispravnog proizvoda kupovine ili proizvoda Kupca u koji je ugrađen ili za koji je upotrijebljen proizvod kupovine, štetu i troškove prouzrokovane konačnim proizvodom u koji je ugrađen proizvod Kupca ako je uzrok štete i troškova nedostatak proizvoda kupovine.
 5. Dobavljač mora imati adekvatno osiguranje od građanske odgovornosti i odgovornosti za proizvode kod renomiranog osiguravajućeg društva za cijeli garantni period isporučene robe sa područjem osiguranja "cijelog svijeta", koje će pokriti sva potraživanja Kupca, njegovih zaposlenika, krajnjih Kupaca i drugih oštećenih trećih lica pod općom građanskom odgovornošću i odgovornošću za proizvode. Na zahtjev Kupca, Dobavljač mora dostaviti navedenu policu osiguranja.

14. Cijena i plaćanje

 1. Nabavna vrijednost i nabavna cijena za Robu/Sirovine navedene su u Ugovoru o nabavci ili u CJENOVNIKU. Cijene navedene na narudžbi su obavezujuće i odstupanja nisu moguća.
 2. Nabavna cijena je fiksna za vrijeme trajanja i ne uključuje PDV, ali uključuje sve ostale dažbine, poreze, carine, skladištenje, manipulaciju, pakovanje i ambalažu, transport i sve druge troškove nastale u procesu proizvodnje i isporuke Robe/Usluge firmi Pirnar, osim ako nije drugačije navedeno u Ugovoru o nabavci ili Ugovoru o prihvatanju kvalitete.
 3. Dobavljač garantuje da je cijena za firmu Pirnar konkurentna i da nije viša od cijena koje Dobavljač nudi drugim Kupcima za Robu/Sirovine uporedive ili jednake kvalitete.
 4. Minimalni rok plaćanja je 120 dana od dana isporuke i definisan je Ugovorom o nabavci. Firma Pirnar može odlučiti da fakturu plati predračunom sa popustom od 7%, u roku od 45 dana sa popustom od 4%, u roku od 60 dana sa popustom od 3% ili u roku od 75 dana sa popustom od 2%. Dobavljač je dužan izdati kupon za iznos popusta, osim ako nije drugačije dogovoreno Ugovorom o nabavci.
 5. Rok plaćanja važi od dana prijema ispravno ispostavljene fakture.
 6. Ako faktura dospijeva za vikend ili praznik, plaćanje će se izvršiti prvog radnog dana nakon datuma dospijeća.
 7. Sve fakture moraju biti izdane i poslane u mjesecu kada je Roba/Sirovina isporučena firmi Pirnar. Sadržaj fakture mora biti u skladu sa važećim zakonodavstvom o porezu na dodanu vrijednost i drugim računovodstvenim standardima. Obavezni aneks fakture za isporučenu Robu je čitko potpisana i ovjerena potvrda o isporuci ili transportni dokument, iz kojeg je vidljivo ko je u firmi preuzeo Robu/Sirovinu.
 8. Na fakturi mora biti navedeno, između ostalog, ime Dobavljača, pozivanje na Ugovor o nabavci firme Pirnar, datum izdavanja fakture, banka Dobavljača i transakcijski račun Dobavljača na koji će se izvršiti plaćanje.
 9. Dobavljač može izdati fakturu za Robu/Sirovinu kada Kupac potvrdi u pisanoj formi, a u slučaju isporuke opreme i usluga, kao osnovnih sredstava, potpisuje se Zapisnik o prijemu da je isporučena Roba u skladu sa zahtjevima Kupca.
 10. Plaćanje isporučene Robe/Usluge ne znači potvrdu ispravnosti (količine i kvalitete) isporučene Robe/Sirovine niti znači da se firma Pirnar odriče prava na reklamaciju ukoliko se naknadno utvrde nekompatibilnosti isporučene Robe/Sirovine.

15. Porijeklo robe/Sirovine

 1. Dobavljač je dužan dostaviti firmi Pirnar važeću dugoročnu ili kratkoročnu Izjavu Dobavljača za proizvode koji imaju status preferencijalnog porijekla za isporučenu Robu/Sirovinu prema članu 27. Uredbe Vijeća br. 2913/29 i članovima 66. do 133. Uredbe Komisije br.2454/93 te status važećeg sporazuma o slobodnoj trgovini.
 2. Izjave dobavljača za proizvode sa statusom preferencijalnog porijekla moraju biti dostavljene firmi Pirnar prije prve isporuke Robe/Sirovine.
 3. Dobavljač je dužan nadoknaditi Kupcu sve troškove i štetu koje je firma Pirnar pretrpjela ili bi pretrpjela zbog neadekvatne izjave o preferencijalnom porijeklu robe.

16. Poslovna tajna

 1. Sve informacije koje proizlaze direktno iz ovih općih uslova kupovine i informacije koje je Dobavljač prikupio u vezi sa izvršenjem narudžbe, a posebno sve organizacione, poslovne i tehničke informacije koje se odnose na Kupca, a koje nisu javno objavljene, ugovorne strane moraju tretirati kao povjerljive informacije i kao takve ne smiju ih otkrivati trećim licima. Ugovorne strane se obavezuju da će kao poslovnu tajnu čuvati i sve povjerljive podatke, informacije, dokumente, saznanja, dokumentaciju i druge materijale u formalnoj formi (papir, elektronski mediji) koje su razmijenile na osnovu narudžbe/ugovora. Poslovnom tajnom smatraju se svi podaci i informacije koji su označeni kao poslovna tajna ili takav status nedvosmisleno proizlazi iz njihove prirode, posebno, ali ne ograničavajući se na podatke za koje se može očekivati da će njihovim otkrivanjem nanijeti štetu klijentu. Ugovorne strane ne smiju otkrivati trećim licima poslovne tajne, povjerljive podatke i informacije i mogu ih koristiti samo za ispunjenje svojih obaveza iz narudžbe/ugovora. Potencijalni podizvođači se neće smatrati trećim licima ako Dobavljač osigura da će poštovati obavezu čuvanja poslovne tajne na isti način kao i Dobavljač. Ova obaveza se ne odnosi na slučajeve kada je otkrivanje informacija potrebno u pravno valjanom smislu.
 2. Obaveza povjerljivosti je trajna i ostaje na snazi i nakon izvršenja narudžbe i, budući da nije poništena, može se zanemariti samo uz pisanu saglasnost Kupca.
 3. Ova odredba dopunjuje i ne zamjenjuje odredbe o poslovnoj tajni u narudžbi/ugovoru.

17. Antikorupcijska klauzula

 1. Ako se dokaže da je Dobavljač direktno ili indirektno dao ili ponudio bilo kojoj osobi zaposlenoj u firmi Pirnar finansijske ili druge materijalne ili nematerijalne nagrade i pogodnosti kako bi firma Pirnar sklopila posao sa ovim Dobavljačem, Dobavljač i firma Pirnar su saglasni da firma Pirnar može zatražiti i postići poništenje posla. U takvom slučaju, ugovorne strane su dužne jedna drugoj predati sve što su dobile od druge strane iz ovog posla, pri čemu prvo Dobavljač mora vratiti primljeno firmi Pirnar, a tek onda firma Pirnar Dobavljaču. U ovom istom slučaju, firma Pirnar ima pravo i na naknadu, kao da Dobavljač nije ispunio nijednu od obaveza iz poništenog posla.
 2. Za svaku takvu dokazanu povredu Dobavljač će platiti firmi Pirnar ugovornu kaznu u iznosu od 20% vrijednosti (cjelokupnog) posla, pri čemu firma Pirnar zadržava mogućnost potraživanja većeg iznosa kada naknada prelazi vrijednost ugovorne kazne.

18. Raskid Ugovora o nabavci i ograničenje odgovornosti

 1. Firma Pirnar može raskinuti Ugovor o nabavci u cijelosti ili djelimično zbog kašnjenja u isporuci više od 15 dana od dogovorenog datuma isporuke i u slučaju kršenja dogovora od strane Dobavljača. Raskid ugovora mora se poslati u pisanoj formi. Dobavljač krši Ugovor u slučaju, ali ne isključivo, kada krši garanciju ili rok isporuke, ne isporuči ili prijeti da neće isporučiti Robu/Sirovine u skladu sa Ugovorom o nabavci ili ako je u postupku prinudnog poravnanja ili stečaja.
 2. Firma Pirnar ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za indirektne i direktne troškove/štetu, gubitke, gubitke dobiti, kazne ili štetu koja proizlazi iz raskida Ugovora o nabavci.

19. Viša sila

 1. Viša sila je izvanredan, neočekivan događaj čije se djelovanje nije moglo očekivati i izbjeći. To su događaji kao što su: požar, poplave, tajfun, epidemija, rat, zabrana ili vladini zadaci, ograničenja, iznenadna neočekivana atmosferska pojava, kašnjenja zbog sličnih prirodnih ili prinudnih razloga, što utječe na izvršavanje ugovornih obaveza obiju strana.
 2. Strana pogođena višom silom mora odmah obavijestiti drugu stranu o nastanku više sile. Ako to ne učini, ne može se pozvati na postojanje više sile. Pogođena ugovorna strana je dužna udovoljiti drugoj ugovornoj strani te joj na njen zahtjev dostaviti sve potrebne dokaze o postojanju više sile, njenom obimu i posljedicama.
 3. Tokom prekida izvršenja narudžbe zbog više sile, kupac ima pravo kupiti robu od drugih izvora i tim količinama smanjiti kvote navedene u ugovoru s dobavljačem, ako dobavljač nije bio u mogućnosti da isporuči robu u dužem vremenskom periodu. Pored toga, dobavljač mora pružiti sveobuhvatne informacije o kašnjenju na svaki zahtjev kupca.

20. Obezbjeđenje rezervnih dijelova

 1. Bez obzira na to je li Ugovor o nabavci i dalje na snazi i je li poslovna suradnja Kupca i Dobavljača i dalje u toku ili ne, Dobavljač je dužan da Kupcu obezbijedi rezervne dijelove najmanje sedam (7) godina od posljednje serijske isporuke Robe/Sirovine za serijsku ugradnju.

21. Kodeks postupanja

 1. Firma Pirnar se obavezuje da će surađivati sa dobavljačima koji ispunjuju zahtjeve kvalitete firme Pirnar i njene poslovne orijentacije. Firma Pirnar nastoji podržati pozitivne promjene vezane za kvalitetu, okoliš i radno okruženje. Dobavljači su za firmu Pirnar važni poslovni partneri, tako da je firmi Pirnar veoma važno da sa Dobavljačima dijeli ove vrijednosti.
 2. Potvrdom Ugovora o nabavci Dobavljač potvrđuje prihvatanje dolje navedenih vrijednosti i uzima ih u obzir u svom radu:
  • Poštujemo prava pojedinaca, postupamo u skladu sa temeljima poštenog poslovanja, marketinga i reklamnih aktivnosti i posvećeni smo kontinuiranom razvoju sigurnosti i kvalitete naših proizvoda i procesa.
  • Poštujemo zakon, poslujemo pošteno i odgovorni smo za svoje postupke.
  • Kontinuirano radimo na smanjenju negativnog utjecaja naših aktivnosti na životnu sredinu i zdravlje.
  • Ne sudjelujemo u nezakonitim aktivnostima i ne vršimo nezakonite aktivnosti.
  • Ne tolerišemo nuđenje, traženje ili primanje mita.
  • Obavezujemo se da ćemo svako kršenje zakona prijaviti nadležnima.
 3. Firma Pirnar sluša svoje dioničare i uzima u obzir njihovo mišljenje i radi na osiguravanju održivog uspjeha firme.

22. Završne odredbe

 1. Ovi uslovi nabavke su važeći i jedini pravno primjenjivi, bez obzira na to da li Dobavljač dostavlja svoje opće uslove prodaje u trenutku izdavanja ponude ili potvrđivanja narudžbe. Odstupanja od općih uslova nabavke firme Pirnar uzimaju se u obzir samo ako su dogovorena i potvrđena od strane firme Pirnar, u pisanoj formi.
 2. Sve eventualne sporove će Dobavljač i firma Pirnar riješiti sporazumno. Ukoliko se ne postigne dogovor, sporove će rješavati nadležni sud u Ljubljani, ili, prema izboru Kupca, drugi nadležni sud za Dobavljača. U procjeni spora primjenjuje se slovensko pravo i slovenski original OUN-a.
 3. Isključena je primjena Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe i odredbe međunarodnog privatnog prava.
Ali so vam bile te informacije v pomoč?
Vhodna vrata
Oblikujte svoja vhodna vrata
Pojdite v konfigurator
Saloni Pirnar
Obiščite salone Pirnar
Dotaknite se vhodnih vrat
Katalogi
Prenesite kataloge vhodnih vrat
Odkrijte vse modele vhodnih vrat
top