Preskoči na vsebino
Konfigurator 08 205 12 10

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pirnarjeva nagradna igra na Facebook-u

Začetek nagradne igre: 9. junij 2024

1. člen

Po pravilih v tem dokumentu prireja PIRNAR, d.o.o., Bravničarjeva ulica 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Pirnar), nagradno igre v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

2. člen

Nagradna igra poteka v obliki objave na Facebook profilu Pirnar, dostopnem na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/pirnarslovenija/. Nagradna igra na Facebook profilu traja od 9. 6. 2024 do vključno 14. 6. 2024.

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Evropske unije, ki bodo v skladu z navodili izpolnili vse potrebne podatke. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

4. člen

Način sodelovanja v nagradni igri: organizator je na svoji Facebook strani objavil objavo z nagradnim vprašanjem. Za uspešno udeležbo v nagradni igri mora udeleženec slediti Facebook strani Pirnar in objavo všečkati ter komentirati s pravilnim odgovorom.

Izmed vseh, ki bodo sodelovali v nagradni igri bo organizator 14. 6. 2024 izžrebal nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado – darilni paket Pirnar v vrednosti 25 €.

5. člen

Nagradni sklad obsega:

 • 1x majica Pirnar
 • 1x kemični svinčnik Pirnar
 • 1x dežnik Pirnar

6. člen

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih PIRNAR d.o.o, Bravničarjeva ulica 20, 1000 Ljubljana. Žreb je naključen. Skupno bo komisija v času trajanja nagradne igre opravila en žreb. Objave bodo deležne enega žreba z enim nagrajencem.

7. člen

Nagrajenca bomo po žrebu nagradne igre obvestili s sporočilom v polju za komentarje in z zasebnega sporočilom. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec ni zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade), saj vrednost nagrade ne presega 42 €.

Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred. Njegovo davčno številko bomo hranili maksimalno eno leto od prevzema oz. potreb v zvezi z nagradno igro.

Nagrajenci, ki bodo prejeli nagrado, bodo pozvani, da v roku treh dni pošljejo podatke (ime, priimek, naslov) za namen prevzema nagrade. Organizator nagradne igre bo nagrado po dogovoru poslal na dogovorjeni naslov.

Če nagrajenec ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v pravilih in ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade in v tem primeru nagrada ostane ne-podeljena. V kolikor je bil izžreban nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrade ne podeli.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene v upravi pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji).

Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

8. člen

Za namen izvedbe nagradne igre bo organizator nagradne igre od nagrajencev zahteval podatke kot so – ime, priimek, naslov za namen obveščanja nagrajenca o nagradi in postopku prevzema nagrade. Vlogo upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov prevzema organizator. Podatki bodo shranjeni eno leto v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov ZVOP-1 in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo zgolj v namen te nagradne igre, zagotavljamo naslednje pravice:

Pravica, da od PIRNAR, d.o.o., Bravničarjeva ulica 20, 1000 Ljubljana zahteva:

 • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

 • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 • Popravek netočnih osebnih podatkov.
 • Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.
 • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. Postopek uveljavljanja pravic. Z sodelovanjem v nagradni udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@pirnar.si.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – PIRNAR, d.o.o., Bravničarjeva ulica 20, 1000 Ljubljana.

9. člen

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati.

Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook, in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča.

10. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi, ki je podana na objavi na:

Facebook profilu Pirnar, dostopnem na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/pirnarslovenija/.

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da kršitelje brez predhodnega opozorila izključi iz nagradne igre. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. Če naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

11. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov info@pirnar.si

12. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Pravila pričnejo veljati od 9. 6. 2024 dalje.

PIRNAR, d.o.o.

Bravničarjeva ulica 20,

1000 Ljubljana

9. 6. 2024

Ali so vam bile te informacije v pomoč?
Vhodna vrata
Oblikujte svoja vhodna vrata
Pojdite v konfigurator
Saloni Pirnar
Obiščite salone Pirnar
Dotaknite se vhodnih vrat
Katalogi
Prenesite kataloge vhodnih vrat
Odkrijte vse modele vhodnih vrat
top